Informace o zpracování osobních údajů pro klienty

Zelený zaoblený čtverec s písmeny A-Z.

Společnost Klikpojisteni.cz s.r.o., IČO: 08682704, se sídlem Sokolovská 371/1, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 323188 (dále jen „Správce“) tímto informuje zájemce o pojištění a své klienty (v pozici pojištěného i pojistníka), jimž zprostředkovává pojistné produkty dodavatelů pojištění jakožto pojišťovací zprostředkovatel, o zpracování jejich osobních údajů, a to v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení“).

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme transparentně a v souladu s příslušnými právní předpisy, zejména s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a s právními předpisy regulujícími zprostředkování pojištění. Současně klademe důraz na maximální možnou míru zabezpečení Vašich osobních údajů, jelikož si dobře uvědomujeme jejich význam. Vaše osobních údaje, resp. osobní údaje potenciálních klientů jsme oprávnění zpracovávat na základě níže uvedených právních důvodů, pro níže uvedené účely, v nezbytném rozsahu, a pouze po dobu k tomu nezbytně nutnou. Zpracování provádíme manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím našich k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaných společností (např. poskytovatelů IT služeb).

Dovolujeme si Vás požádat, abyste se důkladně seznámili s níže uvedenými informacemi o zpracováních Vašich osobních údajů naší společností. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů naší společností se na nás neváhejte obrátit.

Rádi bychom Vás upozornili, že v případě zprostředkování pojištění, jakož i činností na to navázaných, vystupujeme ve vztahu k Vašim osobním údajům rovněž v pozici zpracovatele osobních údajů, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme pro poskytovatele pojistného produktu, který jste si prostřednictvím nás vybrali.

Kontaktní údaje Správce

Korespondenční adresa: Sokolovská 371/1, Praha 8, PSČ: 186 00

Telefon: 225 989 514

E-mail: info@klikpojisteni.cz

Internetové stránky: www.klikpojisteni.cz

1. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění níže uvedených účelů a současně si zakládáme na zákonnosti zpracování Vašich osobních údajů:

a) Zprostředkování uzavření pojistných smluv s poskytovatelem pojistného produktu (kalkulace pojistného, vypracování návrhu pojistné smlouvy, pomoc při správě pojištění, apod.). Toto zpracování provádíme na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy;

b) Plnění našich zákonných povinností vyplývajících zejména z níže uvedených právních předpisů vztahujících se na naši činnost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení:

• identifikace a kontrola zákazníka dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“) v případě zprostředkování pojistné smlouvy životního pojištění;

• zprostředkování pojištění dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění;

• dále povinnosti vyplývající ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

• povinnosti vyplývající ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a

• povinnosti vyplývající ze zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.

c) Na základě našeho oprávněného zájmu, který vždy pečlivě posuzujeme, zpracováváme Vaše osobní údaje za těmito účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení:

• zasílání informačních sdělení, která přímo souvisí s konkrétní pojistnou smlouvou, a která zahrnují upozornění na splatnost pojistného či oznámení o výročí pojistné smlouvy;

• případná ochrana právních nároků týkajících se zprostředkované pojistné smlouvy či vedení sporu ohledně zprostředkované pojistné smlouvy;

• vyřizování případných stížnosti či podnětů.

d) V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracováváme Vaše údaje na základě tohoto souhlasu pouze pro účel, pro který jste nám tento souhlas udělili. O udělení souhlasu Vás můžeme požádat pro tyto účely:

• v případě, že není možné sjednat novou pojistnou smlouvu, protože je výročí Vaší aktuální pojistky v budoucnosti, můžeme Vaše kontaktní údaje využít pro nabídku pojištění k datu výročí;

2. Kategorie osobních údajů, které jako Správce zpracováváme

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, dělíme do několika základních kategorií:

a) Identifikační údaje, tedy údaje, které nám umožňují Vás bezpečně identifikovat jako například jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, bydliště, číslo průkazu totožnosti, případně číslo bankovního účtu. V případě, že jste podnikající fyzická osoba také Vaše IČO, DIČ a adresu sídla;

b) Kontaktní údaje, které nám umožňují Vás v případě potřeby kontaktovat. Jedná se především o Vaši adresu, telefonní číslo či e-mailovou adresu;

c) Ostatní údaje, které souvisí s pojistkou nebo nám umožňují připravit pro Vás tu nejvhodnější nabídku, která odpovídá Vašim potřebám. Může se jednat o státní poznávací značku vozidla, VIN – identifikační číslo vozidla, číslo řidičského průkazu, číslo zelené karty, apod.;

3. Zdroje, ze kterých osobní údaje získáváme

Všechny osobní údaje, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás. Jedná se tedy o osobní údaje, které jste nám pro účely naší spolupráce poskytli, a to zejména prostřednictvím našich internetových stránek, případně jiným způsobem. Výjimku z tohoto pravidla představují osobní údaje, které si musíme vyžádat z neveřejných registrů za účelem splnění právních povinností, které nám ukládají příslušné právní předpisy (např. zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů).

4. Doba zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná pro naplnění účelu, pro který tyto osobní údaje zpracováváme. Tato doba může být dána dobou trvání smluvního vztahu, který pro Vás zprostředkujeme, právními předpisy, dobou platnosti souhlasu, který jste nám udělili nebo do doby, než svůj souhlas odvoláte, případně může být stanovena v souladu s našimi oprávněnými zájmy, které vždy pečlivě posuzujeme. V případě, že ztratíme právní důvod pro zpracování Vašich osobních údajů, provedeme bezodkladně jejich výmaz v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů.

a) Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu předsmluvního vyjednávání a po dobu trvání pojistné smlouvy uzavřené mezi Vámi a poskytovatelem pojistného produktu;

b) Následně Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od zániku závazku z pojistné smlouvy, a to v souladu s příslušnými právními předpisy regulujícími zprostředkování pojištění a AML zákonem;

c) Pokud ke sjednání pojištění nedošlo, pak Vaše osobní údaje budeme uchovávat do konce druhého kalendářního roku od poslední komunikace s Vámi v souladu s příslušnými právními předpisy regulujícími zprostředkování pojištění;

d) Za účelem ochrany právních nároků zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou k promlčení těchto nároků příslušnými právními předpisy, případně po dobu trvání soudního či jiného řízení;

e) Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu přiměřenou příslušnému účelu, kterou důkladně posuzujeme. V případě, že využijete svého práva a svůj souhlas odvoláte, ukončíme zpracování Vašich osobních údajů pro příslušný účel.

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje za podmínek stanovených platnými právními předpisy můžeme za účelem dalšího zpracování předat dalším osobám, tedy příjemcům osobních údajů. Tito příjemci zpracovávají Vaše osobní údaje výhradně pro účely, kterými jsme tyto příjemce pověřili a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním našich zákonných či smluvních povinností a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělili a/nebo na základě našeho oprávněného zájmu.

Příjemcem Vašich osobních údajů mohou být:

a) naši právní zástupci (advokáti);

b) spolupracující vázaní zástupci nebo doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé;

c) poskytovatelé příslušných nabízených pojistných produktů (za účelem uzavření příslušné smlouvy a/nebo splnění našich smluvních povinností);

d) poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury;

e) orgány veřejné správy v případech, kdy tak stanoví příslušné právní předpisy nebo je to nezbytné pro ochranu našich právních nároků.

6. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů

Jakožto subjekt údajů, jehož osobních údaje naše společnost zpracovává, máte následující práva, která souvisejí právě se zpracováním osobních údajů:

a) Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo od nás získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud je tomu tak, pak máte právo získat přístup k těmto osobním. Jako správce Vám v tomto případě zdarma poskytneme kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů.

b) Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nebo aktualizovali nepřesné nebo neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.

c) Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Dále máte právo na omezení zpracování osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů (a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit), zpracování je protiprávní (např. pokud zpracováváme osobní údaje nad rámec toho, co zpracovávat musíme, čemuž se však snažíme předcházet), ale odmítáte výmaz takových osobních údajů a raději zvolíte pouze omezení jejich zpracování, nebo pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

e) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (my je přestaneme nadále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování). V případě námitek proti zpracovávání osobních údajů pro marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobního údaje zpracovávat ihned.

f) Právo na přenositelnost osobních údajů

Jestliže jste nám poskytli souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy a jedná se o automatizované zpracování osobních údajů, máte právo od nás získat všechny tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

g) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kromě výše zmíněných práv máte také možnost svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

h) Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že při zpracování osobních údajů došlo k porušení pravidel, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů:

Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

E-mail: posta@uoou.cz

Telefonní číslo: +420 234 665 111

Veškerá shora uvedená práva můžete uplatnit v písemné formě na výše uvedenou korespondenční adresu nebo na adresu pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Aleš Rothbarth

Klikpojisteni.cz s.r.o.

Sokolovská 1, 180 00 Praha 8

Oblíbené

Kalkulačka s vyplněnou hodnotou 968, s červeným autíčkem na povrchu.Povinné ručení online

Ušetříte Dostanete informace o všech cenách na trhu. S velkou pravděpodobností najdete stejně kvalitní pojistku levněji. ...

Klik 3.0 - Povinné ručeníPorovnání povinného ručení

Pro porovnání povinného ručení Vám stačí počítač nebo telefon a 5 minut Vašeho času. Na jednoduché kalkulačce si můžete sami z ...