Slovník pojistných pojmů - nápověda

Zelený zaoblený čtverec s písmeny A-Z.

akceptace návrhu smlouvy - Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné). Tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu.

asistenční služba - Pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází během cestování nebo při pobytu mimo místo svého bydliště. Spočívá v závazku pojišťovny, která provozuje pojišťovací činnost podle pojistného odvětví č. 18 části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, poskytnout na základě předchozí úhrady pojistného okamžitě dostupnou pomoc osobě oprávněné podle pojistné smlouvy, pokud se tato osoba dostane do nesnází v důsledku pojistné události.

bolestné - Dávka, která je poskytovaná v případě odškodňování úrazů. Výši náhrady hodnotí lékař podle příslušné právní normy. Obdobnou dávkou je takzvaná náhrada za ztížení společenského uplatnění, kterou se z pojištění odpovědnosti odškodňují trvalé následky zdravotního poškození.

bonus za bezeškodní průběh - Sleva z pojistného poskytovaná v rámci pojištění motorových vozidel za určité období bez nehody.

denní odškodné - Tento termín se používá v úrazovém pojištění a týká se pojistného plnění za dobu nezbytného léčení následků úrazu. Jde o částku tohoto plnění připadající na jeden den léčení. Nárok na takové plnění však vzniká, pokud je celková doba léčení delší než minimální doba léčení stanovená ve všeobecných pojistných podmínkách či v pojistné smlouvě.

dohled v pojišťovnictví - Rozhodování a kontrolní činnost v zákonem nebo zvláštním právním předpisem stanoveném rozsahu prováděné Českou národní bankou v soukromém pojišťovnictví, činnosti s tím související a soubor nástrojů určených k jeho výkonu.

havarijní pojištění (casco / kasko) – Pojištění motorových vozidel jak pro případ škod, jejichž vznik a rozsah řidič vozidla nemohl ovlivnit, tak i pro případ škod jím zcela nebo zčásti zaviněných. Vozidlo je možno pojistit komplexně (AllRisk) nebo částečným (vybraná rizika) havarijním pojištěním. V havarijním pojištění je kryto živelné riziko, odcizení, vandalismus i havárie. Z pojištění bývá vyloučeno přirozené opotřebení, nesprávná obsluha nebo údržba, řízení osobou bez řidičského oprávnění a podobně.

indexová složka - Na jejím základě dochází k zachování reálné hodnoty pojistné částky inflačním vyrovnáním.

kapitálové životní pojištění - Je kombinací pojištění a spoření. V případě smrti pojištěné osoby vyplatí pojišťovna pojistné plnění osobám oprávněným v pojistné smlouvě (oprávněné osobám). V případě dožití poskytuje pojistné plnění pojištěnému.

karenční lhůta – Dle pojistných podmínek pevně stanovená doba, po kterou není pojišťovnou kryto konkrétní riziko. Např. u pojištění nemovitosti jsou často rizika povodní a záplav kryta např. až po 10ti dnech od uzavření pojistné smlouvy. U úrazových pojištění se sjednaná denní dávka vyplácí až od určitého dne pracovní neschopnosti resp. po uplynutí karenční doby.

likvidace pojistné události - Soubor činností spojených s vyřizováním pojistné události, který počíná zahájením šetření nutného ke zjištění povinnosti pojišťovny plnit a rozsahu této povinnosti a končí stanovením výše pojistného plnění.

likvidátor - Pracovník pojišťovny, který provádí likvidaci pojistných událostí, tedy určuje míru oprávněnosti nároku klienta a na základě propočtu stanoví výši pojistného plnění.

malus - Přirážka k pojistnému například za vyšší než průměrnou četnost pojistných událostí. Je opakem bonusu.

nadpojištění / přepojištění - Stav, kdy je pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě větší, než pojistná hodnota pojištěného předmětu. Důsledkem nadpojištění je krácení plnění z pojistné události.

nahodilá skutečnost - Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

následné pojistné - Druhá a každá další splátka pojistného.

neživotní pojištění - Soubor pojistných odvětví uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 39/2004 Sb.

nová cena - Cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu.

obecná / obvyklá cena - Cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji předmětné věci v daném čase a místě pojištění.

obnosové pojištění - Soukromé pojištění, jehož účelem je získání obnosu, tj. dohodnuté finanční částky v důsledku pojistné události ve výši, která je nezávislá na vzniku nebo rozsahu škody.

odkupné - Část nespotřebovaného pojistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva vypočtená pojistně matematickými metodami k datu zániku soukromého pojištění.

oprávněná / obmyšlená osoba - Osoba, které vzniká právo na výplatu sjednaného pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Určuje ji pojistník a specifikuje ji jménem nebo vztahem k pojištěnému. Pokud není pojistník zároveň pojištěným, může tak učinit pouze se souhlasem pojištěného.

počátek pojištění - Den, kdy začíná pojištění, tj. datum sjednané na pojistné smlouvě.

podpojištění - Stav, kdy je pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku.

pojistné plnění – Peněžní částka vyplacená pojistitelem jako náhrada vzniklé škody v souladu s pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami.

pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě - Často jako připojištění k pojištění domácnosti, ale lze jej sjednat i samostatně. Pokud pojištěná osoba případně další příslušníci rodiny způsobí omylem škodu (rozbití věci, vytopení bytu, apod.) někomu jinému, pojišťovna ji za ně poškozenému proplatí. Jedná se o újmy na zdraví, na majetku nebo finanční škody.

pojištění odpovědnosti za škodu z držby nemovitosti - Pojištění kryje rizika, která může pojištěný způsobit někomu jinému jako vlastník, správce nebo nájemce nemovitosti. Může se vztahovat i na nemovitost ve stavbě či demolici. Bývá součástí pojištění staveb nebo domácnosti.

pojištění odpovědnosti za škody - Pojištění pro případ, že pojištěný způsobí škodu třetím osobám. Má pak právo na to, aby v případě takové události za něho pojišťovna danou škodu uhradila. Nejvýznamnějším pojištěním tohoto druhu je pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel nazývané povinné ručení.

pojistitel - pojišťovna

pojistka - Doklad o pojištění, viz pojistná smlouva

pojistná částka - V pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z pojistné události, event. z několika pojistných událostí za určité časové období. Může být využívána i jako základ pro výpočet pojistného. V pojištění osob je základem pro stanovení výše pojistného plnění.

pojistná doba - Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno.

pojistná smlouva - Právní dokument vytvořený písemnou formou, jehož obsahem jsou smluvní ujednání a podmínky pojistného vztahu, které jsou závazné pro smluvní strany.

pojistná událost - Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Její konkretizaci určují všeobecné pojistné podmínky a smluvní ujednání.

pojistné - Úplata za poskytování pojistné ochrany. Pojistné je obvykle placeno opakovaně v dohodnutých pojistných obdobích (běžné pojistné) nebo u některých pojištění najednou za celou pojistnou dobu (jednorázové pojistné). Pojistné je povinen platit pojistník.

pojistné období - Časové období, na které se pojištění sjednává.

pojistné podmínky – Vymezení rizik, které se pojišťovna zavazuje krýt. Všeobecné pojistné podmínky se týkají všech nebo více druhů pojištění a zvláštní podmínky se vztahují jen na konkrétní druhy pojištění. Další podrobnosti jsou obsahem pojistné smlouvy, v níž mohou být i ujednání odchylná od standardních pojistných podmínek.

pojistník - Ten, kdo uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu.

pojistný zájem - Oprávněná potřeba ochrany před následky nahodilé skutečnosti vyvolané pojistným nebezpečím.

pojištěný - Osoba, na jejíž majetek, život, zdraví nebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje.

pojišťovací makléř - Právnická nebo fyzická osoba, která provádí zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví na základě smlouvy s osobou, která má zájem o uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy.

povinné ručení - Obecně zažité označení povinně smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla.

poškozený - Osoba, která utrpěla škodu na majetku, životě nebo zdraví, za níž podle platných právních předpisů odpovídá někdo jiný.

provize - Odměna, kterou vyplácí pojišťovna zprostředkovateli za získání klienta. Vyměřuje se obvykle ze získaného pojistného.

připojištění - Pojištění, které lze sjednat jednou pojistnou smlouvou s jiným (hlavním) druhem pojištění. S tímto hlavním druhem pojištění však netvoří jeden celek.

regres - Postih ze strany pojišťovny. Znamená právo pojišťovny na náhradu částek, které vyplatila z pojištění majetku nebo odpovědnosti za škody. Tato práva mohou směřovat vůči pojištěnému nebo vůči třetím osobám, jestliže porušili své povinnosti a pokud toto porušení mělo vliv na zvětšení rozsahu pojistné události, způsobil-li pojištěný škodu následkem opilosti atd.

renta - Důchod z pojištění odpovědnosti za škody, jedna součást náhrady škody za zdraví. Představuje náhradu nadále ucházejícího výdělku po skončení pracovní neschopnosti, eventuálně nákladů na výživu pozůstalých.

riziko - Nahodilá, nenadálá událost, která pro většinu lidí znamená určitý projev nejistoty, zejména ve vztahu k výsledku dané situace.

smluvní ujednání - Pro smluvní vztahy závazná ustanovení pojistné smlouvy specifikující konkrétní pojistný vztah v návaznosti na pojistné podmínky i s povolenými odchylkami.

spoluúčast - V pojistných smlouvách se sjednává spoluúčast pojištěného na škodě, o jejíž výši se pak snižuje pojistné plnění.

storno - Předčasné ukončení pojištění.

trvalé následky úrazu - Tento termín se používá v úrazovém pojištění a představuje trvalé poškození zdraví, které spočívá v anatomické nebo funkční ztrátě či poškození údu, orgánu nebo jeho části. Pojistné plnění za trvalé následky úrazu se stanoví na základě hodnocení jejich rozsahu příslušným procentem z dohodnuté pojistné částky.

vinkulace pojištění - Vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného. Jde o zastavení pohledávky, jejímž předmětem je pojistné plnění. Vinkulace může být provedena pouze se souhlasem pojištěného a rovněž její zrušení lze provést jen se souhlasem banky, resp. jiné finanční instituce, v jejíž prospěch bylo pojištění vinkulováno.

výluky z pojištění - Věci nebo rizika, které jsou vyňaty z pojistného krytí. Škody na nich či jimi způsobené pojišťovna nebude hradit. Některé z nich nelze připojistit ani za zvýšené pojistné.

výpověď - Každý účastník může pojistnou smlouvu vypovědět do dvou měsíců po jejím uzavření. Výpovědní lhůta činí 8 dní. Pojistník může pojistnou smlouvu vypovědět písemně nejméně 6 týdnů před koncem každého pojistného období, nejdříve však poté, kdy bylo zaplaceno pojistné alespoň za jeden rok. Pojistitel může od smlouvy odstoupit v případě, že zjistí nepravdivé či neúplné zodpovězení písemných dotazů. Právo odstoupení může pojistitel uplatnit do tří měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil.

zajištění - Pojištění pojišťovny neboli pojištění rizika převzatého pojistitelem. Představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky ekonomicky únosnější.

zelená karta - Doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel, který je platný v zahraničí. Vydává ho příslušná pojišťovna. Řidiči bez zelené karty mohou mít problémy už při vstupu do některých zemí - její platnost se totiž někdy kontroluje už na hranicích. Na základě jejího předložení provede zahraniční pojišťovna likvidaci škod způsobených třetím osobám provozem motorového vozidla a poskytne klientovi právní pomoc.

Oblíbené

Klik 3.0 - Povinné ručeníNejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...