Buď Klikař a vyhraj chytrý telefon

Vyhraj mobil.

Vyhrajte s námi telefon SAMSUNG GALAXY J1!

Podrobná pravidla Soutěže „Vyhrajte chytrý telefon Samsung!

Organizátorem SMS spotřebitelské loterie „Vyhrajte chytrý telefon Samsung!”je společnost CLIO direct s.r.o., IČ: 28504917, DIČ: CZ 28504917, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Jana Přibíka 957/3, PSČ 19000, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 146455, (dále jen „Organizátor“, SMS spotřebitelské loterie „Vyhrajte chytrý telefon Samsung!“ dále jen „Soutěž“).

Pořadatelem Soutěže je společnost Klikpojisteni.cz, a.s., IČ: 24751596, DIČ 24751596, se sídlem Sokolovská 371/1, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 16572; (dále jen „Pořadatel“) Soutěž má povahu spotřebitelské loterie dle zákona č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně § 1 odst. 5 (dále jen „zákon o loteriích“) a podléhá ohlašovací povinnosti na Ministerstvo finance České republiky

Provozovatelem SMS systému je Pořadatel. Cena 1 SMS se řídí platným tarifem operátora Soutěžícího.

Účast v Soutěži: Soutěž je zveřejněna prostřednictvím letáku, který je distribuován v období konání soutěže do vybraných poštovních schránek. Na základě tohoto letáku Soutěžící posílá SMS, a pokud splní veškeré podmínky určené těmito pravidly, může vyhrát jeden z 10 telefonů a zároveň získat výhodnější cenovou nabídku povinného ručení pro svůj osobní automobil.

Mechanika zasílání SMS Soutěžící může poslat z jednoho telefonního čísla pouze 1 soutěžní SMS v Době konání Soutěže. Soutěžící zašle soutěžní SMS v Době konání Soutěže na telefonní číslo 739 999 651 ve tvaru:

KLIK1mezeraPŘÍJMENÍmezeraMĚSTOmezeraZNACKA VOZUmezeraMODEL VOZU

(např. KLIK1 NOVAK PARDUBICE SKODA FABIA).

Doručením SMS ve správném tvaru při splnění všech ostatních podmínek Pravidel je Soutěžící zařazen do Soutěže o 10 telefonů Samsung.

Doba trvání Soutěže je stanovena na období od 1.4.2016 od 00:00.01 hod. do 17.4.2016 23:59.59 hod. včetně (dále jen „Doba konání Soutěže”).

Účastníkem Soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se zúčastní v uvedeném období Soutěže (tj. odešle SMS na níže uvedené telefonní číslo způsobem a za podmínek uvedených níže) a splní všechny její podmínky (dále jen „Soutěžící“)

Výhry v Soutěži: Soutěžící může získat jeden z 10 chytrých telefonů zn. Samsung Galaxy J1. Hodnota 1 výhry je 2.490 Kč vč. DPH. Hodnota všech výher je 24.900 Kč vč. DPH.

Určení výherců Výherci budou určeni náhodným výběrem – losováním ze SMS systému, a to do 3 pracovních dnů od skončení soutěže. Bude vylosováno 10 náhodných výherců – tzv. „Klikařů“. Tito Klikaři budou do 3 pracovních dnů od určení výherců kontaktování zástupcem Pořadatele či Organizátora na čísle mobilního telefonu, ze kterého soutěžili z důvodu potvrzení a získání kontaktních údajů pro zaslání výhry. Pokud nebude možné do 3 pracovních dnů od losování potvrdit výherce, bude systémem vylosován náhradní výherce. Soutěžící bude vyzván k uvedení svých kontaktních údajů v rozsahu jméno, příjmení, ulice, č.p., město. Výhru může získat vždy jen 1 soutěžící, i když soutěžil z vícero telefonních čísel.

Distribuce výher Výhry budou Výhercům distribuovány do 14 pracovních dnů od potvrzení Výherců, a to poštou doporučeně na adresu, kterou uvedou při telefonickém kontaktu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Odesláním soutěžní SMS v Soutěži Soutěžící potvrzuje, že se před odesláním soutěžní SMS seznámil s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění vyjadřuje souhlas a) se zpracováním svých osobních údajů Pořadatelem a Organizátorem v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, typ vozu za účelem jejich zpracování souvisejícím s účastí v soutěži, za účelem záznamu textového obsahu soutěžní SMS a záznamu data a času přijetí soutěžní SMS a za účelem poskytnutí nabídky výhodnějšího povinného ručení b) Dále za účelem případného zveřejnění osobních údajů výherců v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na internetových stránkách pořadatele. Zároveň Soutěžící vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle výše uvedeného rozsahu pro další marketingové účely Pořadatele i Organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže. Soutěžící má právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Domnívá-li se Soutěžící, že Pořadatel nebo Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Pořadatele nebo Organizátora o vysvětlení a požadovat, aby byl vzniklý stav napraven. Nevyhoví-li Pořadatel nebo Organizátor oprávněné žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se Soutěžící může se svým podnětem obrátit i přímo.

Ostatní ujednání Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení soutěžní SMS a jiných SMS dle těchto pravidel, ani za jakékoli technické či telekomunikační obtíže, nedostatky či závady vzniklé v průběhu Soutěže, v souvislosti se Soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro Soutěžící. Platnou SMS, prostřednictvím které se může stát Soutěžící výhercem, se rozumí každá SMS, splňující požadavky těchto pravidel a odeslaná z mobilního telefonu v souladu s pravidly Soutěže. SMS obsahující chyby či nezaslaná v souladu s pravidly Soutěže jsou ze Soutěže vyloučeny. Za soutěžní SMS se nepovažuje taková SMS, která je odeslaná osobou nesplňující požadavky kladené těmito pravidly či zaslaná mimo Dobu konání Soutěže. Do Soutěže budou přijímány pouze soutěžní SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonních čísel (MSISDN). Soutěžní SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, soutěžní SMS z pevných telefonních linek či jiných aplikačních rozhraní nebudou do Soutěže zařazeny. Soutěžní SMS nesplňující tato pravidla budou považovány za neplatné a nebude k nim v Soutěži nijak přihlíženo, tj. nebudou do Soutěže zařazeny. Případné námitky k průběhu Soutěže lze zaslat Pořadateli nebo Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech nejpozději do sedmi pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele nebo Organizátora o námitce je konečné. Organizátor ani Pořadatel neodpovídají za případné vady výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla Soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit Dobu jejího konání, tj. zejména Soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. V případě jakýchkoli nejasností či dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na 225 989 514.

Oblíbené

Nejlevnější povinné ručení již od 968 Kč najdete na Klik.czNejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...