Výpověď životního pojištění

Váha s dvěma otazníky převažující misky vah na jednu stranu.

Způsoby, jak ukončit pojistnou smlouvu na životní pojištění jsou dané zákonem.

Životní pojištění může zaniknout těmito způsoby:

Uplynutím pojistné doby, která je stanovena ve smlouvě

Pojištění zaniká v 0:00 hodin dne, který je stanoven jako konec pojištění.

Úmrtím pojištěného

Dohodou mezi pojistníkem a pojistitelem

Nezaplacením pojistného

Pojištění zanikne po uplynutí lhůty stanovené v písemné upomínce pojistitele k úhradě pojistného.

Výpovědí ke konci pojistného období

Tato výpoveď musí být doručena alespoň 6 týdne před koncem pojistného období. V případě nedodržení této lhůty zanikne pojištění ke konci následujícího pojistného období. TZN Pokud chcete ukončit Vaše životní pojištění ke konci prosince, musíte pojišťovně doručit výpověď do poloviny listopadu. Pokud výpověď doručíte později, zanikne Vaše pojištění až ke konci ledna.

Výpovědí do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy

Výpovědí do 3 měsíců od vzniku pojistné události

Pouze se strany pojistníka. Po doručení výpovědi začíná běžet měsíční výpovědní lhůta.

Odmítnutím pojistného plnění

Další možností je výpověď do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene nebo do měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti

Oblíbené

Nejvýhodnější ceny životního pojištění najdete na Klik.czPojištění invalidity

Pojištění invalidity kryje riziko ztráty pracovní schopnosti v důsledku nemoci nebo úrazu ve 3 státem stanovených stupních. ...

Kruh plavající v bazénu.Životní pojištění

Pojištění proti riziku smrti je základní složka životního pojištění a kryje Vaši rodinu nebo blízké v případě Vaší smrti. Dojde...