Všeobecné obchodní podmínky "VOP"

Společnosti Klikpojisteni.cz, a.s., IČO 24751596

(dále jen“Klik“)

Klik je pojišťovací zprostředkovatel registrovaný u České národní banky, IČO: 48136450 (dále „ČNB“) pod registračními čísly 133161PM a 133160PA, s oprávněním k činnosti od 6. 4. 2011.

Klik je oprávněn zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy pro pojišťovny uvedené zde.

V případě zájmu o vybrané pojištění obdrží zájemce (klient) od Klik návrh pojistné smlouvy a související dokumentaci, zejména všeobecné pojistné podmínky zvolené pojišťovny. Obdržením návrhu pojistné smlouvy nevzniká zájemci žádný závazek ani oprávnění.

Zájemce je povinen před uhrazením ZKONTROLOVAT návrh pojistné smlouvy a ujistit se, že podmínky pojistné smlouvy, zejména rozsah pojištění a pojistné limity, odpovídají požadavkům zájemce a že údaje zájemce vyplněné v pojistné smlouvě jsou správné a úplné.

Klik neodpovídá za újmu, která zájemci vznikne tím, že si nezkontroluje návrh pojistné smlouvy dle odstavce výše.

Návrh pojistné smlouvy je zájemcem přijat zaplacením předepsaného pojistného. Pojistná smlouva je uzavřena pouze tehdy, je-li pojistné připsáno v plné výši a pod správným variabilním symbolem na účet uvedený v pojistné smlouvě dle podmínek uvedených ve smlouvě. V případě pozdní úhrady pojistná smlouva nevznikne.

Pojistnou smlouvu není nutné podepisovat.

Je-li pojistné uhrazeno dle podmínek pojistné smlouvy, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě.

Datum vzniku pojistné smlouvy nesmí předcházet datu sjednání.

Pojistné je možné hradit pouze v tuzemské měně, tedy v korunách českých (Kč).

Zájemce může od uhrazené pojistné smlouvy odstoupit do 14 dnů a v případě smlouvy o životním pojištění do 30 dnů od dne uzavření bez udání důvodu, a to písemně na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Právo na odstoupení se nevztahuje na cestovní pojištění uzavřené na dobu kratší než 1 měsíc. Ostatní podmínky výpovědi smlouvy jsou stanoveny zákonem.

V případě, že zájemce neuvede pravdivé a úplné informace, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit.

Detaily procesu uzavření pojištění, jakož i pojištění jako takové, upravuje občanský zákoník, zejména v ustanovení § 2758 až § 2810 ve spojení s ustanoveními § 1820 až § 1838.

Stížnosti na činnost Klik je možné zaslat na info@klikpojisteni.cz nebo na adresu uvedenou na www.klik.cz. Eventuálně též na adresu ČNB jako orgán vykonávající dohled nad Klik.

Spory s Klik nebo pojišťovnou z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce, spory z životního pojištění prostřednictvím finančního arbitra.

Účinné od 26.5. 2018

Předchozí obchodní podmínky platné do 26.5. 2018 ke stažení zde

Oblíbené

Klikař - Počítáme s Vámi.Nejlevnější povinné ručení

Obratem pro Vás najdeme nejlevnější povinné ručení. Veškeré nabídky pro Vás přehledně seřadíme takže ihned uvidíte, která pojiš...

Klikař - I havarijní je s klikem nejvýhodnější.Nejlevnější havarijní pojištění

Zvolte si variantu havarijního pojištění, která kryje pouze Vaše rizika! Ve městě se pojistěte proti vandalismu, na vesnici...